Category Archives: Företag i konkurs

2009-10-15, MGR Entreprenad AB

Bolaget skall - bedriva mark-, schakt-, anläggnings- och entreprenadarbeten, svetsning, VVS-arbeten samt personaluthyrning inom bygg- och anläggningsbranschen. - förvärva, förädla och avyttra fastigheter - bedriva inköp och försäljning av bilar, båtar och övriga transportfordon. - inom ovanstående nämnda områden bedriva konsultförsäljning som stöd till ovanstående näringar och därmed förenlig verksamhet.

2009-10-15, Oliveira Vision AB

Bolaget skall bedriva verksamhet med restaurangrörelse, försälj ning, export och import av varor främst inom livsmedelsbranschen samt även utföra konsultationsverksamhet i anslutning därtill. Dessutom skall bolaget bedriva köp, förvaltning och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis , värdepapper, samt bedri va finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse och i lag om kreditmarknadsbolag.

2009-10-15, Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom rationell samordning, utbildning och kompetens höjning, utveckling av företagsidéer och samverkan kring föreningens målsättning. Medlemmarna deltar efter förmåga i verksamheten för att förverkliga målsättningen för föreningen. Övergripande mål för att verka för en kretsloppsanpassad utveckling av verksamhetsområdet. Föreningen ska främja en hög bildnings- och utbildningsnivå och bidra till förutsättningar att kunna bo, arbeta och leva inom verksamhetsområdet. I samverkan med organisationer, myndigheter, företag och enskilda skall föreningen bidra till att skapa en kreativ anda och underlätta startande av företag samt bland befintliga företag bidra till skapande av nätverk och samverkan. föreningen skall stödja kulturell utveckling och bidra till att kulturen får en framskjuten roll samt skall verka för vårdande av lokal kulturhistoria. Föreningen skall verka för turism anpassad till naturens och lokalbefolkningens villkor och som leder till arbetstillfällen.